คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร

อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ ดร.วิเชียร ฤกษ์วัฒนกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.พรรณิลัย นิติโรจน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร