รายละเอียดหลักสูตร Program Details


รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้            

องค์ประกอบ

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมขั้นพื้นฐาน
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
            2.1    วิชาบังคับ
            2.2    วิชาเลือก
3. หมวดนิพนธ์
            3.1    วิทยานิพนธ์
            3.2    การค้นคว้าอิสระ

ไม่มีหน่วยกิต

21
3

12
-

ไม่มีหน่วยกิต

21
12

-
3

รวม

36

36


แผน ก แบบ ก. 2 (ทำวิทยานิพนธ์)                                          

                                                         ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

MPA5201ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Post-Graduate

3(3-0-6)

COM5202คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา Computer for Post-Graduate

3(2-2-5)

MPA5301ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration Theory

3(3-0-6)

 

รวม

9 หน่วยกิต

                                                                               

                                                           ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

MPA5302การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ Public Policy Analysis

3(3-0-6)

MPA5303ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ Research Methodology in Public Administration

3(2-2-5)

MPA5304การกำหนดนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาคและท้องถิ่น Policy  Formulation  in Regional and Local Municipal

3(3-0-6)

 

รวม

9 หน่วยกิต

                                                                                               

                                                           ภาคเรียนที่ 3 ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

MPA5305การนำนโยบายไปปฏิบัติและประเมินผลนโยบาย Policy Implementation and Policy Evaluation

3(3-0-6)

MPA5306การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ Public Finance and Budgeting Administration

3(3-0-6)

 

รวม

6 หน่วยกิต

                                                                        

                                                          ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

MPA5307แผนการกระจายอำนาจเพื่อเสริมพลังอำนาจของ พลเมืองไทย Decentralization Plan for Thai Citizens Empowerment

3(3-0-6)

MPA………วิชาเลือก (1)

3(3-0-6)

 

รวม

6 หน่วยกิต

                                                                                              

                                                          ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

MPA5901วิทยานิพนธ์ Thesis

12

 

รวม

12 หน่วยกิต

 

ตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

   


 แผน ข ทำการค้นคว้าอิสระ

                                                        ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา                                                     ชื่อวิชา                                                   น(บ-ป-อ)

MPA5201ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Post-Graduate

3(3-0-6)

COM5202คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา Computer for Post-Graduate

3(2-2-5)

MPA5301ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration Theory

3(3-0-6)

                                        รวม

3 หน่วยกิต

                                                                                                                            

                                                        ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

MPA5302การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ Public Policy Analysis

3(3-0-6)

MPA5303ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ Research Methodology in Public Administration

3(2-2-5)

MPA5304การกำหนดนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาคและท้องถิ่น Policy  Formulation  in Regional and Local Municipal

3(3-0-6)

 

รวม

9 หน่วยกิต

                                                                                                                                                                        

                                                         ภาคเรียนที่ 3 ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

MPA5305การนำนโยบายไปปฏิบัติและประเมินผลนโยบาย Policy Implementation and Policy Evaluation

3(3-0-6)

MPA5306การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ Public Finance and Budgeting Administration

3(3-0-6)

MPA5307แผนการกระจายอำนาจเพื่อเสริมพลังอำนาจของ พลเมืองไทย Decentralization Plan for Thai Citizens Empowerment

3(3-0-6)

 

รวม

9 หน่วยกิต

                                                                                                                      

                                                         ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

MPA………วิชาเลือก (1)

3(3-0-6)

MPA………

MPA………

MPA………
วิชาเลือก (2)

วิชาเลือก (3)

วิชาเลือก (4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม

12 หน่วยกิต

                                                                                                                                                                                           

ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2     

    รหัสวิชา                                                     ชื่อวิชา                                              น(บ-ป-อ) 

MPA5902                การค้นคว้าอิสระ Independent study                                                       3                                                                 

                                                               รวม                                                  3 หน่วยกิต

 

ตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต