ประวัติความเป็นมา


      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้ความกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ทำการของหลักสูตรในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารศรีจุฑาภา (อาคาร21)

      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

      หลักสูตรฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงลึก ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารนโยบายสาธารณะด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านพลังงานทดแทน และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ