อัตราค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร

นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 15,000 บาท จ่าย 5 ภาคเรียน

ตลอดหลักสูตร 75,000 บาท

นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียน 26,000 บาท จ่าย 5 ภาคเรียน

ตลอดหลักสูตร 130,000 บาท